Vrijwaring

Hierna zullen volgende begrippen de volgende betekenis hebben:

De beheerder: De Nederlandse Taalunie, ingesteld bij het Verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de Nederlandse Taalunie, ondertekend te Brussel op 9 september 1980, gevestigd te Postbus 10595, 2501 HN Den Haag, Nederland

contact: tel. + 31 70 346 95 48, e-mail info@taalunie.org.

1. Inleiding

De beheerder beheert deze site met het oog op de inzameling en verspreiding van informatie over de werking en activiteiten van de Nederlandse Taalunie, hierin begrepen alle aspecten van de Nederlandse taal, taalbeleid Nederlands, onderwijs in en van het Nederlands en promotie van het Nederlands en de Nederlandstalige cultuur wereldwijd.

Dit document lijnt de aansprakelijkheid van de beheerder van de site af ten aanzien van gebruikers en derden, met het oog op het verzekeren van een optimale gebruikservaring.

2. Inhoud en kwaliteit van de informatie

Op de beheerder van deze site rust enkel een inspanningsverbintenis. De kwaliteit en de inhoud van de aangeboden informatie worden in de mate van het mogelijke gecontroleerd. De beheerder behoudt zich het recht voor om teksten te wijzigen. De beheerder kan echter niet aansprakelijk worden gesteld indien uit het gebruik van de informatie blijkt dat zij inhoudelijk niet volledig, correct of actueel is. Gebruikers van de website worden uitgenodigd de aanwezigheid van foute, onvolledige of voorbijgestreefde informatie te melden aan de beheerder van de website via de contactpersoon.

De beheerder behoudt zich het recht voor om beledigende of andere politiek incorrecte berichten/commentaren te verwijderen.

3. Wettelijk beschermde informatie

De beheerder zal te allen tijde en te goeder trouw trachten te verzekeren dat het ontwerp, onderhoud en beheer van deze site voldoen aan de vereisten van de toepasselijke regelgeving, zoals de regelgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer of van intellectuele eigendomsrechten.

Indien u ondanks deze inspanningen meent dat bepaalde informatie op deze site onrechtmatig zou zijn of u in uw rechtmatige belangen zou schaden, dan verzoek de beheerder u hiervan onverwijld melding te maken aan de contactpersoon zodat de beheerder de relevante informatie desgevallend kan verwijderen of ontoegankelijk maken, zonder voor de tijdelijke onbeschikbaarheid aansprakelijk te kunnen worden gesteld en voor zover uw verzoek redelijk en op het eerste zicht legitiem is.

4. Nieuwsberichten

De beheerder verzendt nieuwsberichten alleen als de betrokkene daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. In ieder nieuwsbericht krijgt de betrokkene de mogelijkheid om zich voor de nieuwsberichten uit te schrijven of af te melden.

5. Cookies

5.1 De beheerder maakt gebruik van zogenaamde sessiecookies, tekstbestandjes die door de browser tijdelijk op de computer van een accounthouder worden geplaatst. Het doel van deze sessiecookies is met name het vergroten van het gebruiksgemak, omdat daarmee bepaalde informatie, zoals voorkeurinstellingen, gedurende een sessie niet steeds opnieuw hoeft te worden ingevoerd. Na het afsluiten van de webbrowser worden deze cookies onmiddellijk gewist.  

5.2 Om de website beter op de bezoekers af te stemmen en gebruiksvriendelijker te maken maakt de Taalunie gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website (met inbegrip van het IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij ‘Safe Harbour-principles’. Iedere gebruiker kan het gebruik van cookies weigeren door dit in de instellingen van zijn browser aan te geven.

5.3 Ook worden, zoals hiervoor vermeld, cookies van sociale medianetwerken als Facebook, Twitter, LinkedIn en Google gebruikt om social media-integratie op de Taaluniewebsites mogelijk te maken.

Bij het gebruik van een login:

5.4 De beheerder gebruikt de verkregen persoonsgegevens in de eerste plaats voor de uitvoering van de overeenkomsten met de betrokken klanten en/of bezoekers. Tevens kan de beheerder de (al dan niet via derden) verkregen persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden gebruiken.

5.5 De Taalunie gebruikt de gegevens die zij in verband met het gebruik van de Taaluniewebsites verkrijgt van de bezoekers:

om de diensten te kunnen verrichten die op de betreffende (onderdelen van de) Taaluniewebsites worden aangeboden;
om de op de betreffende (onderdelen van de) Taaluniewebsites verrichte handelingen aan de juiste bezoeker c.q. klant toe te kunnen schrijven;
om met de bezoeker c.q. klant te kunnen communiceren over onder meer de via de betreffende (onderdelen van de) Taaluniewebsites geplaatste bestellingen en/of wijzigingen en updates omtrent het gebruik van de betreffende (onderdelen van de) Taaluniewebsites;
bij het aanmaken van een account: om het account te kunnen beheren.
5.6  Voorts kan de beheerder alle automatisch gegenereerde persoonsgegevens gebruiken voor statistisch onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van haar dienstverlening en de dienstverlening van haar partners.

5.7 Voor alle overige zaken gebruikt de beheerder de gegevens uitsluitend als daarvoor de uitdrukkelijke toestemming is verkregen van de betrokkene.

6. Inhoud van derde sites

De beheerder van de site kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van websites van derden waarnaar via de site wordt gelinkt. Hetzelfde geldt voor de eventuele schending van auteurs- en andere intellectuele eigendomsrechten door deze sites van derden. Tevens kan de beheerder niet verantwoordelijk gesteld worden voor onjuistheden op sites van derden die verwijzen naar deze site.

7. Social medianetwerken

Via knoppen op de Taaluniewebsites kunnen pagina’s worden gedeeld via verschillende sociale medianetwerken zoals Facebook en Twitter. Voor deze functionaliteit kunnen gegevens worden verstrekt aan het betreffende sociale medianetwerk en kunnen door het sociale medianetwerk cookies worden geplaatst. Hiervoor zijn de betreffende sociale medianetwerken zelf verantwoordelijk en zijn hun privacy-verklaringen van toepassing.

8. Eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de informatie bij de beheerder.

Bezoekers mogen de website en de informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of van de informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van de beheerder op een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website van de beheerder en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de beheerder.

9. Algemene aansprakelijkheid

De beheerder kan, behoudens opzet, bedrog of grove fout en nalatigheid in zijn hoofde, niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bezoekers van de website hebben geleden door het consulteren of gebruiken van de site en de erin opgenomen informatie. Hetzelfde geldt voor schade ontstaan door de tijdelijke of definitieve onbeschikbaarheid van de website.

10. Bevoegde jurisdictie

De Nederlandse Taalunie is bij verdrag opgericht door de staten België en Nederland. Het Taalunieverdrag is bij de Verenigde Naties gedeponeerd in de zogenaamde United Nations Treaty Series. Zoals wordt bevestigd in de rechtsleer, is de Taalunie een internationale organisatie. In artikel 16 van het Taalunieverdrag wordt bepaald dat de Taalunie de voorrechten en immuniteiten geniet “welke nodig zijn voor de uitoefening van de functies en voor het bereiken van de doelstellingen van de Taalunie”. Deze voorrechten en immuniteiten zijn door België en Nederland vastgelegd in een apart Protocol, met inbegrip van een jurisdictionele immuniteit voor alle handelingen van de algemeen secretaris in zijn officiële hoedanigheid. Als internationale organisatie beschikt de Taalunie over een Regeling Geschillenbeslechting en een Geschillenbeslechtingscommissie, waarbij geschillen aanhangig kunnen worden gemaakt.