Vacaturebank

27 okt 2021


Lid voor de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren van de Nederlandse Taalunie

Ter vervanging van een lid en ter versterking van haar werking is de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren op zoek naar een nieuw lid. Het gaat om een lid met wetenschappelijke en beleidsmatige kennis en expertise op het vlak van onderwijs (Nederlands), participatie en integratie. Het nieuwe Raadslid is vertrouwd met de behoeften en uitdagingen in deze sectoren in met name Vlaanderen en heeft een sterke visie op hoe beleidsmatig, en vanuit een Nederlands-Vlaams perspectief, op deze behoeften en uitdagingen ingespeeld kan worden.

Daarnaast beschikt het nieuwe Raadslid over:

 • het vermogen om vanuit de eigen gespecialiseerde kennis en expertise verbanden te leggen met andere sectoren, zoals ‘zorg’, ‘welzijn’ en ‘economie’;  
 • uitstekende taal- en communicatievaardigheden; 
 • het vermogen tot onafhankelijke oordeelsvorming;  
 • bestuurlijk inzicht en gevoel voor strategie;  
 • een brede maatschappelijke oriëntatie;  
 • inzicht in de politieke en bestuurlijke systemen van Nederland en Vlaanderen;  
 • een anticiperende en initiërende houding; 
 • visie en overtuigingskracht;
 • een voor de Raad relevant netwerk, ook met het oog op de externe profilering van de Taalunie. 

Over de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren

De Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren adviseert het Comité van Ministers van de Taalunie gevraagd en ongevraagd over het beleid van de Taalunie. De Raad vervult een signalerende rol en beïnvloedt op hoofdlijnen de politieke agenda van de Taalunie. De leden van de Raad anticiperen op ontwikkelingen. Zij geven aan welke onderwerpen in hun sector(en)/op hun terrein(en) in de komende jaren centraal zullen staan, wat daarvan de maatschappelijke en politieke relevantie is, en hoe er vanuit het Nederlands op ingespeeld kan worden.

De Raad bestaat uit twaalf leden en komt vier keer per jaar samen. Van leden van de Raad wordt verwacht dat zij ook participeren in ad-hoc-commissies waarin zij samen met externe deskundigen adviezen rond specifieke onderwerpen voorbereiden.  

In de Raad zijn personen verenigd die, op grond van hun deskundigheid, beleidsmatig kunnen bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de Taalunie. Raadsleden zetelen ten persoonlijke titel. Zij vertegenwoordigen geen organisatie of instelling. Bij de samenstelling van de Raad is aandacht voor complementaire expertise en voor een evenredige verdeling van leden uit Vlaanderen en Nederland.

Over de Taalunie 

Wereldwijd spreken zo’n 25 miljoen mensen Nederlands. Het Nederlands is een officiële taal in Nederland, België en Suriname en op Curaçao, Aruba en Sint-Maarten. De Taalunie verbindt deze mensen en landen op basis van hun gemeenschappelijke taal en bundelt de krachten voor een gemeenschappelijk taalbeleid, omdat taal culturele, sociale en economische kansen schept en mensen toerust om hun rol te kunnen vervullen in een democratische samenleving.  

De Taalunie stimuleert mensen en maatschappelijke sectoren om het Nederlands optimaal te benutten. Hiervoor ontwikkelt de Taalunie proactief beleid, producten en diensten. Zo blijft het Nederlands een aantrekkelijke en levendige taal, zowel binnen als buiten het taalgebied. 

De Taalunie: 

 • adviseert de betrokken overheden over hun taalbeleid voor het Nederlands; 
 • zorgt voor bundeling en benutting van een hedendaagse (digitale) taalinfrastructuur ten behoeve van gebruikers en sectoren binnen en buiten het taalgebied;  
 • ondersteunt het onderwijs Nederlands binnen en buiten het taalgebied; 
 • promoot de Nederlandse taal en Nederlandstalige cultuur over alle grenzen heen. 

Het beleid van de Taalunie wordt vastgesteld door het Comité van Ministers, dat bestaat uit de Nederlandse en Vlaamse bewindslieden voor Onderwijs en Cultuur en wordt waargenomen door de Surinaamse minister van Onderwijs. Het Algemeen Secretariaat draagt zorg voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid. Het beleid wordt gecontroleerd door de Interparlementaire Commissie. De Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren fungeert als onafhankelijk adviesorgaan.  

Interesse om de Raad te versterken?

De voorzitter van de Raad nodigt iedereen die in aanmerking denkt te komen voor de functie en zich wenst in te zetten voor de Raad uit om zich kandidaat te stellen. Dat kan door een motivatiebrief en curriculum vitae toe te sturen aan raad@taalunie.org, ten name van Annette Roeters, voorzitter van de Raad. Kandideren kan tot en met woensdag 27 oktober 2021, 12u.

Raadsleden worden benoemd voor een periode van drie jaar, met een mogelijkheid tot herbenoeming voor een periode van nogmaals drie jaar. Reis- en verblijfkosten worden vergoed volgens vaste tarieven. Daarnaast is er een vacatieregeling.  

Indien u vragen heeft over deze vacature of over de werking van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren kunt u contact opnemen met Steven Vanhooren (svanhooren@taalunie.org; + 31 (0)6 - 468 31 635), secretaris van de Raad.

De Taalunie werft aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, origine of handicap.