Vacaturebank

24 okt 2020


Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren

Wij zoeken:

Een lid voor de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren van de Nederlandse Taalunie

De organisatie
De Taalunie is een kennis- en beleidsorganisatie die zich inzet voor de Nederlandse taal. De Taalunie ontwikkelt en stimuleert beleid voor het Nederlands in Nederland, Vlaanderen en Suriname, en ondersteunt het Nederlands in de wereld. Hiervoor ontwikkelt de Taalunie proactief beleid, producten en diensten. Wij opereren in een groot, internationaal en divers netwerk waarbij onze experts op verschillende terreinen partijen met elkaar verbinden. Samen versterken we het Nederlands en zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk mensen het Nederlands optimaal kunnen gebruiken. Wij:

 • adviseren de betrokken overheden over hun taalbeleid voor het Nederlands;
 • zorgen voor bundeling en benutting van een hedendaagse (digitale) taalinfrastructuur ten behoeve van gebruikers en sectoren binnen en buiten het taalgebied;
 • ondersteunen het onderwijs Nederlands binnen en buiten het taalgebied;
 • promoten de Nederlandse taal en Nederlandstalige cultuur over alle grenzen heen.

Het beleid van de Taalunie wordt vastgesteld door het Comité van Ministers, dat bestaat uit de Nederlandse en Vlaamse bewindslieden voor Onderwijs en Cultuur en wordt waargenomen door de Surinaamse minister van Onderwijs. Het Algemeen Secretariaat draagt zorg voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid. Het beleid wordt gecontroleerd door de Interparlementaire Commissie. De Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren fungeert als onafhankelijk adviesorgaan.

Wat verwachten wij van een lid van de Raad
De Raad heeft tot taak het Comité van Ministers gevraagd en ongevraagd te adviseren over de hoofdlijnen van het beleid van de Taalunie. De Raad vervult een signalerende rol en beïnvloedt de hoofdlijnen van de politieke agenda van de Taalunie. De leden van de Raad anticiperen op ontwikkelingen. Zij geven aan welke onderwerpen op hun terrein(en) in de komende jaren centraal zullen staan en wat daarvan de maatschappelijke en politieke relevantie is, met name in Nederlands-Vlaams verband.

De Raad bestaat uit twaalf leden en komt vier keer per jaar plenair bijeen. Van raadsleden wordt ook verwacht dat zij participeren in ad-hoc-commissies waarin zij samen met externe deskundigen adviezen rond specifieke onderwerpen voorbereiden.

In de Raad zijn personen verenigd die op grond van hun deskundigheid op het terrein van de Nederlandse taal en letteren in de ruimste zin, beleidsmatig kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de Taalunie. Zij vertegenwoordigen geen organisatie of instelling.

Van een lid van de Raad wordt het volgende verwacht:

 • Brede kennis van en affiniteit met meer dan één deelterrein van het Taaluniebeleid;
 • Vermogen om vanuit gespecialiseerde kennis op een of meer deelterreinen verbanden te leggen met andere sectoren;
 • Uitstekende taal- en communicatievaardigheden;
 • Vermogen tot onafhankelijke oordeelsvorming;
 • Bestuurlijk inzicht en gevoel voor strategie;
 • Brede maatschappelijke oriëntatie;
 • Inzicht in de politieke en bestuurlijke systemen van Nederland en Vlaanderen;
 • Een anticiperende en initiërende houding;
 • Visie en overtuigingskracht;
 • Een voor de Raad relevant netwerk, ook met het oog op de externe profilering van de Taalunie. 

Interesse?
De Raad nodigt iedereen die voor het lidmaatschap in aanmerking denkt te komen, of die een kandidaat onder de aandacht wil brengen, uit om te reageren.

De leden worden benoemd voor een periode van drie jaar, met mogelijkheid van herbenoeming voor een periode van nogmaals drie jaar. Reis- en verblijfkosten worden vergoed volgens vaste tarieven. Daarnaast is er een vacatieregeling.

Reageren
Voor meer inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met Maarten Vidal, beleidssecretaris, telefonisch: +31 6 151 34 076 of per e-mail
Of stuur een reactie tot en met uiterlijk 25 oktober 2020 per e-mail naar vacature@taalunie.org.

Voor een representatieve vertegenwoordiging worden kandidaten uit België en Nederland van harte uitgenodigd te reageren.
Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, origine of handicap.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.