Taalunie en ANBI

Taalunie is een ANBI-organisatie: een algemeen nut beogende instelling. Het ANBI-keurmerk biedt gevers en de houders van het keurmerk een aantal belastingvoordelen.

De belangrijkste zijn:

  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen uit Nederland die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  • Nederlandse donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Algemene gegevens over Taalunie

Naam Nederlandse Taalunie
Fiscaalnummer 74.80.283
Contactgegevens Contact
IBAN-nummer België BE14 5513 0980 0083
IBAN-nummer Nederland NL52 ABNA 0523 6386 04

 

Beloningsbeleid

De rechtspositie van de medewerkers van het Algemeen Secretariaat is geregeld in een eigen rechtspositieregeling van de Nederlandse Taalunie. In juridische zin betekent dit dat formeel het Nederlandse Burgerlijk Wetboek van toepassing is en materieel wordt aangesloten bij het Nederlandse ambtenarenrecht (ARAR). De totale som van salarissen, sociale lasten en pensioenpremie wordt verantwoord in de jaarrekening. Het brutosalaris dat is overeengekomen tussen de werkgever en de medewerkers is gebaseerd op de vermelde schalen in het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (BBRA).

 

Beleidsplan

Taalunie heeft een beleidsplan. Dit treft u aan op: Meerjarenbeleidsplan 2020-2024

Doelstelling

De Taalunie is een beleidsorganisatie voor het Nederlands. De Taalunie stimuleert mensen en maatschappelijke sectoren om het Nederlands optimaal te benutten. Wij ontwikkelen hiervoor beleid, producten en diensten. Op deze manier dragen wij bij aan het aantrekkelijk en levendig houden van het Nederlands, zowel binnen als buiten het taalgebied. Omdat taal kansen schept.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Voor het verslag van de uitgeoefende activiteiten verwijzen wij naar het meest recente jaarverslag op onze website onder publicaties.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op via info@taalunie.org.