Privacyverklaring

De Nederlandse Taalunie – kortweg de Taalunie – werkt sinds 1980 aan de samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen op het gebied van de Nederlandse taal en letteren. En dat ‘in de ruimste zin’, zo vermeldt het verdrag dat op 9 september 1980 werd ondertekend. Het bewuste gebruik van het begrip ‘in de ruimste zin’ wijst op een open blik en op een toekomstgerichtheid van al wie tot de oprichting van de Taalunie heeft bijgedragen.

Om te zorgen dat het Nederlands een volwaardige taal blijft die in alle maatschappelijke domeinen wordt gebruikt, is een integraal taalbeleid vereist. De overheid heeft daarin een belangrijke taak. De Nederlandse, Vlaamse en Surinaamse overheid hebben hun verantwoordelijkheid voor het Nederlands toevertrouwd aan de Nederlandse Taalunie. Met Aruba, Curaçao en Sint-Maarten zijn samenwerkingsovereenkomsten gesloten. Eén grensoverschrijdende organisatie die het hele taalgebied verbindt.

1. Privacybeleid
De Taalunie is zich bewust van haar verantwoordelijkheid bij het verwerken van persoonsgegevens. De Taalunie wil dat een ieder van wie persoonsgegevens door haar worden verwerkt erop kan vertrouwen dat dit op een zorgvuldige en rechtmatige manier gebeurt. De Taalunie verwerkt persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de daaruit voortvloeiende privacyregels.

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?
In deze privacyverklaring beschrijft de Nederlandse Taalunie (hierna: “de Taalunie” of “wij”), hoe zij als verwerkingsverantwoordelijke met uw persoonsgegevens omgaat.

Deze privacyverklaring is in beginsel ook van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die plaatsvindt in het kader van de “aanvragen ten behoeve van financieringen”. Voor eventuele aanvullende voorwaarden kunt u de aanmeldingsprocedure(s) voor de financiering raadplegen.

3. Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken persoonsgegevens over u omdat u de gegevens zelf aan ons heeft verstrekt. Bijvoorbeeld om u een nieuwsbrief te kunnen toesturen waarvoor u zich als abonnee/ontvanger heeft aangemeld.

4. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
De Taalunie heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@taalunie.org, dan verwijderen wij deze informatie.

5a. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De Taalunie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Verzenden van onze nieuwsbrief;
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
Verzenden van mailings met informatie die voor u relevant dient te zijn;
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
Om goederen en diensten bij u af te leveren;
De Taalunie analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
De Taalunie volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte;
Het afhandelen van uw (uit-)betaling;
De Taalunie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
5b. Overzicht
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij – afhankelijk van het doel  (zie onder punt 5a)– verwerken:

Persoonsgegeven
Doeleinden
Voor- en achternaam
Voor de juiste aanhef in berichten
Adresgegevens
Om contact met u te kunnen opnemen
Telefoonnummer
Om contact met u te kunnen opnemen
E-mailadres
Voor de juiste adressering van berichten
IP-adres
Om te kunnen analyseren of digitale berichten worden gelezen en om toekomstige digitale berichten te kunnen verbeteren
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
Om contact met u te kunnen opnemen en om onze digitale berichten te personaliseren en ervoor zorg te dragen dat u relevante en passende digitale berichten ontvangt
Bankrekeningnummer
Ten behoeve van het kunnen overmaken van bedragen in het kader van een financiering of overboeking i.v.m. deelname aan een event
6. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De Taalunie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

7. Delen van persoonsgegevens met derden
De Taalunie verstrekt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens (bijvoorbeeld de IT-dienstverleners en betaalpartners). De Taalunie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

8. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De Taalunie maakt gebruik van zogenaamde sessiecookies, tekstbestandjes die door de browser tijdelijk op de computer van een accounthouder worden geplaatst. Het doel van deze sessiecookies is met name het vergroten van het gebruiksgemak, omdat daarmee bepaalde informatie, zoals voorkeurinstellingen, gedurende een sessie niet steeds opnieuw hoeft te worden ingevoerd.

Om de website beter op de bezoekers af te stemmen en gebruiksvriendelijker te maken maakt de Taalunie gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website (met inbegrip van het IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij ‘Safe Harbour-principles’. Iedere gebruiker kan het gebruik van cookies weigeren door dit in de instellingen van zijn browser aan te geven. De Taalunie heeft Google opdracht gegeven deze gegevens niet langer dan 38 maanden te bewaren.

Ook worden, zoals hiervoor vermeld, cookies van sociale medianetwerken als Facebook, Twitter, LinkedIn en Google gebruikt om social media-integratie op de Taaluniewebsites mogelijk te maken.

Zie ook de Vrijwaring van de Taalunie.

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Taalunie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij over u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@taalunie.org. Voor het uitschrijven voor de nieuwsbrief kunt u de link onderaan de nieuwsbrief zelf gebruiken.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

De Taalunie zoekt graag samen met u naar een oplossing als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Als dit niet tot het gewenste resultaat leidt, dan heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij:

de Geschillenbeslechtingscommissie van de Taalunie (zie Regeling Geschillenbeslechting Nederlandse Taalunie); of bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens

10. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Taalunie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het algemeen secretariaat of via privacy@taalunie.org

11. Contactgegevens
Adres:   Algemeen Secretariaat
Paleisstraat 9
2514 JA Den Haag
telefoon:  +31703469548
E-mailadres: info@taalunie.org
website: www.taalunie.org

Algemeen secretaris: Luc Delrue

De Functionaris Gegevensbescherming van Nederlandse Taalunie is te bereiken via privacy@taalunie.org.

12. Overig
De Nederlandse Taalunie, gevestigd aan Paleisstraat 9, 2514 JA Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze verklaring is in werking getreden op 25 mei 2018. De Taalunie kan deze privacyverklaring wijzigen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Doorgevoerde wijzigingen zullen nooit in strijd zijn met de AVG en de daaruit voortvloeiende privacyregels.

Heb je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen over de bescherming van je privacy op deze site, dan kun je contact opnemen met het algemeen secretariaat of via privacy@taalunie.org.