Onderwijs Nederlands in de buurtaalregio's

I Onderwijs Nederlands in de buurtaalregio’s: groeiende vraag.
Met ons werk in de buurtaalregio’s streven we bredere toegankelijkheid en betere positionering van het Nederlands in de buurtaalregio’s na. Het doel bij dit beleidsonderdeel is het bevorderen en faciliteren van kwaliteitsvol onderwijs Nederlands in deze regio’s. We realiseren dit doel onder andere door deskundigheidsbevordering van lesgevers Nederlands als Vreemde Taal/Nederlands als Buurtaal (NVT/NBT).

Dit zijn de vier hoofddoelen voor het beleid voor de buurtaalregio’s in de periode 2020-2024:

 1. Doorlopende leerlijn voor onderwijs NVT/NBT in de buurtaalregio’s.
  De aansluiting van het NVT/NBT-onderwijs van de ene onderwijsvorm op de andere is vaak niet of onvoldoende gegarandeerd. Een doorlopende leerlijn door de onderwijsvormen heen leidt tot kwaliteitsvol NVT/NBT-onderwijs en daarmee tot een kwalitatief betere uitstroom van NVT/NBT-gebruikers. Het realiseren van een doorlopende leerlijn zorgt voor verduurzaming van het onderwijs.
 2. Professionalisering lesgevers NVT/NBT in de buurtaalregio’s.
  Deskundigheidsbevorderingstrajecten en nascholingen voor zittende lesgevers over specifieke thema’s zijn vaak niet mogelijk binnen de respectieve vigerende beleidskaders van de buurtaalregio’s. Hier speelt de Taalunie een rol door actuele vernieuwende en minder gangbare thema’s mogelijk te maken.
 3. Nederlands en de arbeidsmarkt in de buurtaalregio’s.
  Lange tijd is er (te) weinig aandacht geweest voor adequate buurtaalvaardigheid in het beroepsonderwijs met het oog op de grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Hier brengen we nu verandering in.
 4. Grensoverschrijdende samenwerking in de buurtaalregio’s.
  Op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking is veel winst te behalen. Dat geldt ook voor samenwerking tussen instanties en regio’s binnen hetzelfde taalgebied.

Deze punten staan in het Protocol van Overeenstemming dat op 20 maart 2017 in Maastricht ondertekend werd door de Taalunie en vertegenwoordigers van de bevoegde overheden van de buurtaalregio’s, voor een periode van vijf jaar. Ze sluiten ook aan bij onze overkoepelende beleidsambities: toegankelijkheid en inclusie, taalcreativiteit en versterking van het Nederlands in internationaal verband.

Bekijk hier onze pagina's over de buurtaalregio's.