Regeling Projectfinanciering

Projectfinanciering Onderwijs Nederlands en Neerlandistiek in het buitenland.
Deze regeling heeft tot doel projecten buiten het Nederlandse taalgebied te ondersteunen die regionaal, landelijk of internationaal bijdragen aan de uitstraling, beoefening, bestendiging of groei van de neerlandistiek en/of de Nederlandstalige cultuur buiten het taalgebied promoten en presenteren.

Voor de financiering van projecten is € 55.000,- per jaar beschikbaar.

Criteria voor aanvragen

De aanvrager

 • De hoofdaanvrager is een afdeling van buiten het taalgebied. In het project kunnen ook partners van binnen het taalgebied deelnemen.
 • Voor het project wordt samengewerkt met minimaal één partner van buiten het instituut waarmee de aanvrager verbonden is. Bij een cultureel project is dit een instelling uit het culturele veld (bijvoorbeeld een bibliotheek, een filmhuis, een theater of een literatuurhuis).
 • Hoe meer regio's bij het project betrokken zijn, hoe groter de kans dat de aanvraag goedgekeurd wordt. Projecten uit één regio zijn niet bij voorbaat uitgesloten. Voor culturele evenementen is één regio voldoende.
 • Organisaties die fondsen werven voor derden, zijn uitgesloten van aanvragen.

Het project

 • Het project draagt bij aan de uitstraling, beoefening, bestendiging of groei van de neerlandistiek buiten het taalgebied of promoot en presenteert de Nederlandstalige cultuur.
 • Het project behandelt zoveel mogelijk het hele Nederlandse taalgebied.
 • Het project is haalbaar en uitvoerbaar.
 • Nieuwe aanvragen hebben, bij gelijke kwaliteit, voorrang. Heeft u met uw instituut afgelopen jaar een aanvraag toegekend gekregen? Dan maakt u dit jaar minder kans op honorering van een eventuele aanvraag.

Niet in aanmerking voor projectfinanciering komen:
    zie daarvoor de vorige pagina.

Bijkomende criteria voor de kernactiviteiten
Onderzoeksprojecten en Didactische producten:

- Het project vult een leemte in de NVT en/of neerlandistiek (qua regio/land, bereikte doelgroep(en), onderwijs, onderzoek, etc.).
- Het project (het proces of de resultaten) dient goed en aantoonbaar ingebed te zijn in het onderwijs NVT en/of neerlandistiek (door lessen of workshops die samenhangen met het onderwerp van het project, door de medewerking van studenten en onderzoekers in opleiding, etc.).
Dit kan ook gelden voor een culturele manifestatie.

Bijkomende criteria voor kernactiviteit Culturele evenementen:

 • Het project is toegankelijk voor een breed publiek, stimuleert de dialoog tussen Nederlandstalige cultuur en cultuur in het land of de regio, omvat meerdere optredens in bij voorkeur verschillende kunstdisciplines en is zoveel mogelijk ‘taalgebiedbreed’: het bevat aan de Nederlandse taal gerelateerde cultuur uit Nederland, Vlaanderen, Suriname en/of Curaçao, Aruba en Sint-Maarten.

Resultaat

- De resultaten van het project zijn duurzaam; in de projectaanvraag wordt duidelijk gemaakt hoe de resultaten van het project beschikbaar zullen blijven of aanzetten tot nieuwe activiteiten (dit geldt voor onderzoeksprojecten en didactische producten).

- De resultaten van het project zijn laagdrempelig toegankelijk (bv. via een website die gratis toegankelijk is). Dit geldt voor onderzoeksprojecten en didactische producten.

- Het project heeft bij voorkeur een digitale component.

- Projecten met als doel een culturele manifestatie hebben een brede uitstraling in de stad of de regio van de universiteit en worden gedeeld met plaatselijke media, culturele instellingen en ambassades en vertegenwoordigingen van Nederlandstalige landen.

- Projecten die als doel hebben een product te ontwikkelen, moeten in de aanvraag ook een testfase van het product bij de doelgroep opnemen. De testfase kan in het eigen instituut of bij een ander instituut in een samenwerkingsverband plaatsvinden.

- Het project moet een vastgestelde einddatum hebben waarna binnen een maand een eindrapport verwacht wordt met daarin opgenomen een resultatenrekening en een inhoudelijk verslag.

Financieel

 • Het project heeft een begroting op basis van het sjabloon van de Taalunie. De voorkeur gaat uit naar projecten die op basis van cofinanciering tot stand komen. Voor mogelijkheden voor cofinanciering kunt u onder andere kijken op onze pagina over Erasmus+ strategische partnerschappen. De Taalunie vergoedt in principe geen reis- en verblijfkosten en salarissen, dus zogenaamde fte’s (wèl personeelskosten voor bijv. ondersteuning, vertaling, tekstopmaak). De Taalunie verwijst daarvoor naar uw eigen instelling(en) en Erasmus+.
 • Als de aanvrager een ambitieus project op lange termijn (langer dan 1 jaar) voor ogen heeft, maakt hij/zij dit bij de aanvang (eerste aanvraag) duidelijk.
 • De aanvrager geeft aan wat de einddatum van het project is. De aanvrager rondt het project binnen de genoemde termijn af.

Selectiecommissie

- De commissie bestaat uit leden die kennis hebben van en/of ervaring met NVT en/of de internationale neerlandistiek.

- De commissie bestaat uit afgevaardigden van de Taalunie en de IVN en experts uit de culturele sector en de internationale neerlandistiek.

- Als specifieke aanvragen specialistische expertise vergen die niet vertegenwoordigd is in de commissie, kan deze daarover advies vragen aan een deskundige of aan stakeholders uit de culturele sector. Dit advies wordt voorgelegd aan de commissie.

- De commissie wijst jaarlijks aan het begin van de vergadering een voorzitter aan. Een van de vertegenwoordigers van de Taalunie treedt op als secretaris.

- De selectiecommissie hanteert de Governance Code Cultuur bij de beoordeling van de aanvraag.

Betaling, verslag en eindafrekening

Na goedkeuring van een aanvraag zal de Taalunie 75% van het totaalbedrag overmaken. De overige 25% wordt overgemaakt na verantwoording van de uitgaven.

Ten laatste 30 dagen na de einddatum van het project ontvangt de Taalunie van de aanvrager een financiële verantwoording en een beknopt inhoudelijk verslag. De aanvrager bewaart alle financiële bewijsstukken gedurende 5 jaar zodat de Taalunie steekproefsgewijs de verantwoording kan controleren. Na ontvangst en goedkeuring van de verslagen wordt het restbedrag overgemaakt.

Aanvraagprocedure

 • Aanvragen dienen vóór 1 december te zijn ingediend bij de Taalunie.
 • De Taalunie controleert de aanvragen in december op ontvankelijkheid en volledigheid en verzoekt de aanvragers eventueel om aanvullingen.
 • Op de eerste werkdag van januari stuurt de Taalunie de aanvragen (met eventuele aanvullingen) naar de selectiecommissie.
 • De commissie adviseert de Taalunie over de toekenning van de financiering. Dat advies is in principe bindend; de algemeen secretaris van de Taalunie kan hiervan afwijken op voorwaarde dat de afwijking gedegen wordt verantwoord.
 • Uiterlijk 15 maart: de aanvragers ontvangen bericht of hun aanvraag wel of niet gehonoreerd wordt. Bij negatieve besluiten wordt het besluit gemotiveerd, en wordt eventueel aangegeven of de commissie van oordeel is dat de aanvrager het jaar erna een nieuwe, gewijzigde aanvraag kan indienen.
 • De toekenningen worden ook gepubliceerd op de website van de Taalunie en op die van de IVN.