EFNIL Masterscriptiewedstrijd 2023-2024

EFNIL (Europese Federatie van Nationale Taalinstellingen) roept masterstudenten op om deel te nemen aan de wedstrijd voor de beste Europese masterscriptie op het gebied van taalgebruik, taalbeleid en meertaligheid. De uiterste inleverdatum is 15 januari 2024.

Dit is de vijfde editie van de EFNIL-scriptieprijs. Kijk hier voor de winnaars van de voorgaande edities.

De prijs

De studenten van de beste drie scripties ontvangen de EFNIL Masterscriptieprijs, die bestaat uit:

 1. Een bedrag van € 1.500;
 2. een uitnodiging voor een presentatie van de scriptie tijdens de jaarlijkse EFNIL-conferentie (alle kosten vergoed);
 3. de mogelijkheid om een artikel te publiceren in de jaarlijkse EFNIL-conferentiebundel;
 4. de mogelijkheid om de scriptie te publiceren op de website van EFNIL.

Over EFNIL

EFNIL is een onafhankelijke organisatie voor samenwerking tussen de centrale taalinstellingen in Europa (zie: http://efnil.org/partners). Nederland en Vlaanderen zijn binnen EFNIL vertegenwoordigd door de Nederlandse Taalunie en het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT). EFNIL stelt zich tot doel om de meertaligheid van Europa te behouden en te versterken, met speciale aandacht voor de officiële talen van de Europese Unie.

De doelstellingen zijn o.a.:

 • het ondersteunen van de Europese talige diversiteit als een middel tot behoud en verruiming van de culturele rijkdom van Europa en als basis voor de ontwikkeling van een overkoepelend Europees bewustzijn;
 • het ondersteunen van de officiële talen van de Europese landen in het bewustzijn dat die talen essentieel zijn om alle Europese burgers zo ruim mogelijk taalkansen te blijven bieden;
 • het ondersteunen van de Europese taalinstellingen in hun rol als kenniscentra voor taalonderzoek en -beschrijving, als adviseurs voor het taalbeleid, of als beleidsinstanties die zelf (mede) verantwoordelijk zijn voor de planning en uitvoering van het taalbeleid in hun land of taalgebied;
 • het verzorgen van informatie-uitwisseling tussen deze taalinstellingen en het stimuleren van gemeenschappelijk, taalgebiedsoverschrijdend onderzoek op Europese schaal;
 • het stimuleren, binnen iedere lidstaat van:
 • het onderwijs in de nationale taal of talen, zodat mensen alle nodige schriftelijke en mondelinge vaardigheden ontwikkelen die hen in staat moeten stellen tot volwaardige maatschappelijke participatie;
 • het vreemdetalenonderwijs binnen het onderwijssysteem vanaf de vroegst mogelijke leeftijd en volgens de geldende Europese standaarden;
 • taalonderwijs tweede taal voor niet moedertaalsprekers in de nationale taal of talen van het land waar ze verblijven (zowel voor kinderen als voor volwassenen), én van het onderwijs en de beheersing van hun eigen moedertaal;
 • van uitwisselingsmogelijkheden voor leerlingen, studenten en docenten binnen de landen van Europa.

Relevante onderzoeksdomeinen

EFNIL is geïnteresseerd in onderzoek dat verband houdt met de bovenstaande algemene doelstellingen, bijvoorbeeld onderzoek gericht op:

 • tweetalig taalonderwijs;
 • taalonderwijsstrategieën;
 • taalgebruik in een meertalige omgeving;
 • doelen en effecten van taalpolitiek;
 • vergelijkend onderzoek naar taalbeleid;
 • taaltechnologie in relatie tot meertaligheid;
 • vertaling en tolken.

Alle Europese talen komen in aanmerking als onderzoeksdomein van de scriptie. De scriptie zelf is geschreven in een van de Europese nationale talen. De voorkeur gaat uit naar onderzoek dat concrete aandacht besteedt aan (analyse van) politieke acties en beleid.

EFNIL heeft de afgelopen jaren gedetailleerde informatie verzameld over taalbeleid en de  taalsituatie in verschillende Europese landen binnen het project European Language Monitor (ELM). Die informatie is online beschikbaar via http://efnil.org/projects/elm. EFNIL moedigt studenten aan om die informatie te gebruiken.

Selectie van de winnaars

De scripties worden beoordeeld door een jury op basis van:

 1. de academische inhoud;
 2. de beoordeling door vakgroep of studierichting binnen de eigen universiteit;
 3. een samenvatting van 3 tot 5 bladzijden;
 4. een aanbeveling door de scriptiebegeleider of promotor.

De jury zal bestaan uit vijf leden die door het bestuur van EFNIL aangeduid worden.

Voorwaarden voor deelname

Belangstellenden moeten binnen de gestelde termijn de volgende documenten digitaal insturen: 

 1. een beargumenteerd verzoek in het Engels met kandidaatstelling voor de prijs (1 pag.)
 2. een exemplaar van de scriptie (in een van de Europese nationale talen);
 3. een samenvatting van de scriptie (3-5 pag. in het Engels);
 4. een kopie van de beoordeling door de instantie van de universitaire instelling waarbij de scriptie is ingediend (in een van de Europese nationale talen);
 5. een aanbeveling gericht aan EFNIL door de scriptiebegeleider of promotor (in het Engels).

Alle bovengenoemde documenten kunnen als pdf, odf of Word-bestand gemaild worden naar efnil@nytud.hu.

Kennisgeving

De winnaars zullen hiervan schriftelijk op de hoogte worden gebracht binnen twee maanden na de uiterste inleverdatum en hun namen worden bekendgemaakt via de website van EFNIL. Zij ontvangen een uitnodiging voor een paper op basis van hun scriptie tijdens de eerstvolgende jaarconferentie van EFNIL in de periode september – oktober en voor een schriftelijke bijdrage, op basis van hun paper, aan de daarop volgende conferentiebundel. Ten slotte ontvangen de winnaars een uitnodiging om hun volledige scriptie te publiceren op de website van EFNIL.

Einddatum voor inlevering

De uiterste inleverdatum voor de prijzen voor het jaar 2024 is 15 januari 2024.

Scripties die binnen een universitaire opleiding zijn beoordeeld in 2023 en januari 2024 worden in aanmerking genomen.

Contactinformatie

Wie meer informatie wil kan contact opnemen met het secretariaat van EFNIL (efnil@nytud.hu) of met de partnerorganisaties namens het Nederlandse taalgebied: de Taalunie (Annemieke Hoorntje) of het Instituut voor de Nederlandse Taal (Frieda Steurs).