Resultaten belevingsonderzoek

Hier vindt u de resultaten van het belevingsonderzoek onder leerlingen en docenten. De leerlingen kregen open en gesloten vragen over het onderwijs, de taal zelf en de Nederlandse en Vlaamse cultuur en actualiteit. De docenten werden ondervraagd over de onderwijspraktijk, de verschillende lesonderdelen en hun behoefte aan ondersteuning.
Tanja Wilden
Leerlingen in gesprek
Leerlingen in gesprek

Leerlingenonderzoek

Voor dit onderzoek vulden ruim 3.000 middelbare scholieren een vragenlijst in. De leerlingen volgen onderwijs Nederlands in Noord-Frankrijk, Wallonië en Brussel, Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen en Oost-België. Ze mochten hun mening geven over en vertellen wat ze weten van het Nederlands in het algemeen, de lesinhoud en de lesgever.

Over het algemeen zijn de leerlingen zeer tevreden over hun leerkracht en de variatie aan vaardigheden en thema’s die aan bod komen tijdens de les. De meeste ondervraagden denken dat het onderwijs Nederlands goed is voor hun kansen op de arbeidsmarkt. Vooral de Franssprekende leerlingen zijn daar uiterst positief over. Het gros van de scholieren is tevreden met hun keus voor het Nederlands en de leerlingen geven aan plezier te hebben in het vak.  De leerlingen willen graag meer spreekvaardigheid opdoen in de lessen en ze zouden meer willen leren over de actualiteit in Nederland en Vlaanderen. In de meeste lessen wordt die niet of nauwelijks behandeld.

Tanja Wilden
Leerlingen in gesprek
Leerlingen in gesprek

Vragenlijst leerlingen

Hier vindt u de volledige vragenlijsten en de antwoorden op de gesloten en de open vragen. U kunt de onderzoeksregio’s los van elkaar bekijken.

Tanja Wilden
Docent en leerlingen in gesprek
Docent en leerlingen in gesprek

Docentenonderzoek

Aan het belevingsonderzoek onder leraren hebben in totaal 66 lesgevers meegewerkt. Ook in dit onderzoek werd gepeild naar de ervaring met verscheidene aspecten uit het onderwijs Nederlands als vreemde taal (NVT). Denk aan de lespraktijk, Nederlands spreken en de ondersteuning die een docent eventueel zou willen krijgen. Sommige resultaten in het docentenonderzoek zijn voorspelbaar, maar er kwamen ook enkele verrassingen naar boven. Leraren zien spreken en spreekvaardigheid als de belangrijkste onderdelen tijdens een les. Op de vraag welke bijzondere activiteiten ze graag willen organiseren in de toekomst, geven ze aan zich vooral te willen focussen op interculturele aspecten, zoals partnerschappen met scholen, schoolreisjes en uitwisselingen. Gevraagd naar de gewenste ondersteuning door de Taalunie lijkt de behoefte om te netwerken groot. Als het gaat om Nederlands spreken in de les: daar is een duidelijk verschil in perceptie tussen de docenten en de leerlingen. Leerlingen geven aan dat leraren minder Nederlands spreken dan uit de antwoorden in het docentenonderzoek blijkt.

Vragenlijst docenten

Hier kunt u de volledige vragenlijst en de antwoorden van het belevingsonderzoek onder de docenten vinden. Vanwege het beperkte aantal deelnemers zijn alle regio’s bij elkaar gevoegd