Duitsland: Westfälische Wilhelms-Universität Münster

Institut für Niederländische Philologie

Informatie over het onderwijssysteem
Het academisch jaar in Duitsland is ingedeeld in twee semesters: het eerste semester loopt van begin oktober tot begin februari, het tweede van begin april tot eind juli.

Het Institut für Niederländische Philologie
Het Institut für Niederländische Philologie is verantwoordelijk voor drie bachelor- en vier masteropleidingen en voor promotietrajecten op deze gebieden. Er studeren ongeveer 400 studenten aan de verschillende studieprogramma’s, waarbij het mogelijk is om zonder voorkennis van de Nederlandse taal met de bacheloropleidingen te beginnen. Op het studieprogramma staan behalve taalverwerving colleges op het gebied van de literatuur- en taalwetenschap, literair vertalen en cultuur centraal. Het Institut für Niederländische Philologie doet daarnaast onderzoek op drie expertisegebieden: letterkunde, taalkunde en didactiek.

De methode/het materiaal waarmee gewerkt wordt
- Abitzsch, Doris & Stefan Sudhoff. 2015. Welkom! Neu A1-A2. Niederländisch für Anfänger.
   Stuttgart, Klett Verlag.
- De Boer, Berna & Ronald Ohlsen. 2015. Nederlands op niveau. Methode Nederlands voor
   hoogopgeleide anderstaligen. Tweede druk. Bussum, Coutinho.
- Giezenaar, Ghislaine & Edith Schouten. 2014. Wijze woorden. Woordenlijst academisch
   Nederlands met idioomoefeningen. 7. dr. Amsterdam, InterTaal.
- Aanvullend eigen lesmateriaal.

De taken en de kwalificaties van de student-assistent
De voornaamste taak is het verlenen van assistentie bij de colleges Nederlandse taal en cultuur voor bachelorstudenten in het 1e tot en met het 4e semester.  Te denken valt aan het organiseren van een taalcafé om de mondelinge taalvaardigheid te bevorderen, het ondersteunen bij correctiewerk  en het helpen bij de ontwikkeling van gepast lesmateriaal over de Nederlandse taal, cultuur en samenleving. Verwacht wordt eveneens dat de student-assistent(e) ondersteunend meehelpt bij de organisatie van excursies en evenementen in het Haus der Niederlande.

De student-assistent(e) heeft goede contactuele eigenschappen, een zeer goede kennis van het Nederlands, een goede kennis van het Duits en inzicht in overeenkomsten en verschillen tussen beide talen. Enige ervaring in het onderwijzen van een vreemde taal, met name het Nederlands, is gewenst evenals de interesse in de Nederlandse en/of Vlaamse cultuur. Eigen initiatief en eigen ideeën worden op zeer prijs gesteld.

Kandidatuur
Je kunt je kandidaat stellen bij Ingeborg Harmes: iharmes@uni-muenster.de

Externe link: 
Website Universiteit
Vakgroep Nederlands