Voorzetten

De reeks 'Voorzetten' omvat rapporten en notities over onderwerpen die de Taalunie ter harte gaan.

Voorzetten 1 - Grammatica

Verschillende aspecten van grammatica in het algemeen en van de ANS in het bijzonder worden behandeld, mede in hun relatie tot diverse aandachtsgebieden.

Publicatie Path 4 Created with Sketch.

Voorzetten 2 - Terminologie

Een beknopt overzicht van de voornaamste initiatieven van (semi-)overheidswege op nationaal, intergouvernementeel en internationaal vlak.

Publicatie Path 4 Created with Sketch.

Voorzetten 3 - Spelling (wettelijke en bestuurlijke aspecten)

Deze notitie is een ‘verslag van leeservaringen’.

Publicatie Path 4 Created with Sketch.

Voorzetten 4 - Spelling (inhoudelijke aspecten)

De belangrijkste voorstellen tot wijziging van de geldende spelling (die van de Woordenlijst-1954).

Publicatie Path 4 Created with Sketch.

Voorzetten 5 - Nederlands bij buitenlanders

De kennis van het Nederlands bij buitenlanders en de toetsing en certificering ervan

Publicatie Path 4 Created with Sketch.

Voorzetten 6 - Het Nederlands in de instellingen van de Europese Gemeenschap

De juridische positie van het Nederlands als officiële taal binnen de instellingen van de EG en gewenste activiteiten door de Nederlandse Taalunie opdat aan deze positie geen afbreuk wordt gedaan.

Publicatie Path 4 Created with Sketch.

Voorzetten 7 - Het Certificaat Nederlands en Nederlands als Tweede Taal

Is dit examen ook bruikbaar voor Nederlands als Tweede Taal?

Publicatie Path 4 Created with Sketch.

Voorzetten 8 - Normen en Taal

Deze notitie heeft een tweevoudig doel: enig inzicht verkrijgen in de ingewikkelde normenproblematiek en tegelijk de lezer informatie verschaffen die kan aanzetten tot nadenken over taalnormen en hun relativiteit.

Publicatie Path 4 Created with Sketch.

Voorzetten 9 - Lessen Nederlands voor anderstalige volwassenen in Nederland

Een inventarisatie van cursussen naar doel en opbrengst

Publicatie Path 4 Created with Sketch.

Voorzetten 10 - Enige volkenrechtelijke vragen rond de Nederlandse Taalunie

Mevrouw prof.dr. Neri Sybesma-Knol (Vrije Universiteit Brussel) en prof.dr. Karel Wellens (Katholieke Universiteit Nijmegen) geven hun mening over verschillende volkenrechtelijke kwesties betreffende de Nederlandse Taalunie.

Publicatie Path 4 Created with Sketch.

Voorzetten 11 - Lessen Nederlands voor anderstalige volwassenen in Vlaanderen en Brussel

Een inventarisatie van cursussen naar profiel van cursisten en lesgevers

Publicatie Path 4 Created with Sketch.

Voorzetten 12 - Witboek vaste boekenprijs

Het stelsel van collectieve verticale prijsbinding van boeken in het Nederlandse taalgebied.

Publicatie Path 4 Created with Sketch.

Voorzetten 13 - 'Beter één certificaat in de hand ... '

In deze studie is gepoogd enkele aanzetten te geven die kunnen bijdragen tot een vruchtbare discussie i.v.m. de certificeringsproblematiek van het 'Nederlands als Tweede Taal'.

Publicatie Path 4 Created with Sketch.

Voorzetten 14 - Lerarenopleiders over literatuurdidactiek

Een onderzoek naar de wijze waarop leraren Nederlands in Nederland en Vlaanderen worden voorbereid op het geven van literatuurlessen.

Publicatie Path 4 Created with Sketch.

Voorzetten 15 - Leraren over literatuuronderwijs

Verslag van een rondvraag onder leraren Nederlands in Vlaanderen en Nederland naar hun ervaringen en problemen bij het geven van literatuurlessen.

Publicatie Path 4 Created with Sketch.

Voorzetten 16 - Certificaatexamens voor het vreemde-talenonderwijs

Een vergelijking tussen een drietal buitenlandse certificaten en het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal.

Publicatie Path 4 Created with Sketch.

Voorzetten 17 - Lexicografie en overheid: aanzet tot een woordenboekenbeleid

Deze notitie is geschreven met o.a. als doel suggesties en aanbevelingen te doen i.v.m. een toekomstig overheidsbeleid m.b.t. woordenboeken.

Publicatie Path 4 Created with Sketch.

Voorzetten 18 - Bibliografie van lijsten met Nederlandstalige vakterminologie

Deze publicatie geeft o.a.een overzicht van wat er aan vastgestelde terminologie beschikbaar is en is een hulpmiddel bij het opzetten van nieuwe terminologieprojecten.

Publicatie Path 4 Created with Sketch.

Voorzetten 19 - De Nederlandse Taalunie en de spelling: enige juridische beschouwingen

Enige juridische beschouwingen.

Publicatie Path 4 Created with Sketch.

Voorzetten 20 - Rapport van de Werkgroep ad hoc Spelling

Een werkplan t.b.v. de uitwerking van nieuwe spellingregeling.

Publicatie Path 4 Created with Sketch.

Voorzetten 21 - Een normatief-pedagogische grammatica voor volwassenen

Een probleemstellende notitie over de mogelijkheid van een normatief- pedagogische grammatica.

Publicatie Path 4 Created with Sketch.

Voorzetten 22 - Mag het een ietsje meer zijn?

Verslag van de Algemene Conferentie van de Nederlandse Taal en Letteren 1988 die in het teken stond van het buitenlandse taal- en letterenbeleid van Nederland en Vlaanderen.

Publicatie Path 4 Created with Sketch.

Voorzetten 23 - Etnische minderheden en Nederlands als tweede taal in Nederland en Vlaanderen

Algemene informatie verschafte over de situatie inzake etnische minderheden en Nederlands als tweede taal in Nederland en Vlaanderen/Brussel en tot artikelen omgewerkte symposiumlezingen n.a.v. het symposium 'Etnische minderheden en Nederlands als tweede taal in het Nederlandse titel Etnische minderheden en Nederlands'.

Publicatie Path 4 Created with Sketch.

Voorzetten 24 - Aanzet tot een grammaticaal woordenboek

Overwegingen bij het opzetten van een grammaticaal woordenboek van het Nederlands en anderzijds een praktisch uitgewerkte aanzet tot een dergelijk woordenboek.

Publicatie Path 4 Created with Sketch.

Voorzetten 25 - Advies aan de Nederlandse Taalunie inzake de EEG-rechtelijke aspecten van een vaste boekenprijs

Een bijdrage aan de meningsvorming inzake de mogelijkheden voor een systeem van vaste boekenprijzen op detailhandel-niveau voor het territoir van de Nederlandse Taalunie.

Publicatie Path 4 Created with Sketch.

Voorzetten 26 - Taalzorg: Overheid en Burger I

Onderzoekverslagen 'Inventarisatie van tien jaar taaladvisering in Nederland en Vlaanderen'; 'Taalzorg in Frankrijk, Canada en Franstalig België' en 'Ontwerp databank voor taaladvisering'.

Publicatie Path 4 Created with Sketch.

Voorzetten 27 - Taalzorg: Overheid en Burger II

Handelingen van de Algemene Conferentie van de Nederlandse Taal en Letteren 1989.

Publicatie Path 4 Created with Sketch.

Voorzetten 28 - Ontbreken van een vaste boekenprijs: gevolgen voor het Vlaamse boekenvak

Onderzoek naar de gevolgen van de ondermijning van de vaste boekenprijs in Vlaanderen.

Publicatie Path 4 Created with Sketch.

Voorzetten 29 - Moeilijkheden en drempels bij (TV-) co-produkties van de BRT en de Nederlandse publieke omroepen

Dit onderzoek heeft als doelstelling: 'het intensiveren en analyseren van bestaande meningen, visies en ervaringen van betrokkenen bij co-produkties op audio-visueel gebied (m.n. televisie) van de Vlaamse openbare omroep (BRT) en het Nederlandse publieke omroepbestel'.

Publicatie Path 4 Created with Sketch.

Voorzetten 30 - Belemmerende en bevorderende regelingen met betrekking tot het boekenverkeer in Nederland en België

Onderzoek naar de factoren die het onderlinge verkeer in het boekenvak tussen Nederland en Vlaanderen belemmeren.

Publicatie Path 4 Created with Sketch.

Voorzetten 31 - Gebruik, inhoud en effectiviteit van taal- en literatuurmethoden in Nederland en Vlaanderen

In dit rapport wordt verslag gedaan van een inventariserend onderzoek naar het gebruik en de aard van taal- en literatuurmethoden voor het onderwijs Nederlands.

Publicatie Path 4 Created with Sketch.

Voorzetten 32 - Terminologie in het Nederlandse taalgebied

Verslagen en rapporten over het eerste driejarenplan (1988-1990) van het Samenwerkingsverband Nederlandstalige Terminologie (SaNT).

Publicatie Path 4 Created with Sketch.

Voorzetten 33 - Taal en Omroep

Onderzoek naar het gebruik van de taal in de omroep.

Publicatie Path 4 Created with Sketch.

Voorzetten 34 - De Nederlandse taal en letteren in een Europa zonder binnengrenzen

Een onderzoek naar de gevolgen van het Europa 1992 voor de nationale steunmaatregelen voor de taal en letteren.

Publicatie Path 4 Created with Sketch.

Voorzetten 35 - Literatuur ingeblikt

Verslag van de Algemene Conferentie van de Nederlandse Taal en Letteren 1990 over dramaprodukties voor radio, televisie en film die gebaseerd zijn op literaire werken.

Publicatie Path 4 Created with Sketch.

Voorzetten 36 - Het niet-universitair onderwijs Nederlands in de grensgebieden

Handelingen van de Algemene Conferentie van de Nederlandse Taal en Letteren 1991.

Publicatie Path 4 Created with Sketch.

Voorzetten 37 - Van onbegrensd belang: de staat van het onderwijs Nederlands in Nederland en Vlaanderen

Rapport van de Taakgroep Nederlands.

Publicatie Path 4 Created with Sketch.

Voorzetten 38 - Samenwerkingsverband Nederlandstalige Terminologie (SaNT)

Terminologieleer: beleid en praktijk. Verslagen en rapporten van het Samenwerkingsverband Nederlandstalige Terminologie (SaNT).

Publicatie Path 4 Created with Sketch.

Voorzetten 39 - Bibliografie van lijsten met Nederlandstalige vakterminologie: aanvullingen

Publicatie Path 4 Created with Sketch.

Voorzetten 40 - Onderwijsonderzoek voor beleid en praktijk

Verslag van een studiedag van het Vlaams-Nederlands Overleg Onderwijsresearch en -Documentatie (OORD)

Publicatie Path 4 Created with Sketch.

Voorzetten 41 - Lijst van landnamen

Officiële schrijfwijze voor het Nederlandse taalgebied.

Publicatie Path 4 Created with Sketch.

Voorzetten 42 - Het Nederlands in de niet-taalvakken

Lezingen van de Algemene Conferentie van de Nederlandse Taal en Letteren 1992.

Publicatie Path 4 Created with Sketch.

Voorzetten 43 - De literaire canon in het onderwijs

Inhoud en functie van canon voor het onderwijs, een verzameling van belangrijke literaire werken.

Publicatie Path 4 Created with Sketch.

Voorzetten 44 (1) - Spellingdossier

Het Spellingrapport bevat de overwegingen en voorstellen van de spellingcommissie. Het rapport is het eerste deel van het Spellingdossier.

Publicatie Path 4 Created with Sketch.

Voorzetten 44 (2) - Spellingdossier

Publicatie Path 4 Created with Sketch.

Voorzetten 45 - De toekomst van het Nederlands in de Europese Unie

Verslag van de studiedag 'De toekomst van het Nederlands in de Europese Gemeenschap'.

Publicatie Path 4 Created with Sketch.

Voorzetten 46 - Nederlands als tweede taal in het onderwijs

Praktijkbeschrijvingen uit Nederland en Vlaanderen.

Publicatie Path 4 Created with Sketch.

Voorzetten 47 - Verwantschap en verscheidenheid

Het Secundair Onderwijs in Vlaanderen en het Voortgezet Onderwijs in Nederland. Een vergelijking.

Publicatie Path 4 Created with Sketch.

Voorzetten 48 - Een beeld van belezenheid

Lezingen van de Algemene Conferentie van de Nederlandse Taal en Letteren 1993 en van de Conferentie van de Universiteit Gent in 1994 over culturele geletterdheid.

Publicatie Path 4 Created with Sketch.

Voorzetten 49 - Grenzen aan veeltaligheid?

Taalgebruik en bestuurlijke doeltreffendheid in de instellingen van de Europese Unie.

Publicatie Path 4 Created with Sketch.

Voorzetten 50 - Buitenlandse aardrijkskundige namen in het Nederlands

Namen van landen, namen van hoofdsteden en de Nederlandse vormen van namen van belangrijke steden, regio's en andere geografische entiteiten in het buitenland.

Publicatie Path 4 Created with Sketch.

Voorzetten 51 - Het verschil voorbij

Onderwijs Nederlands als eerste en tweede taal in Nederland en Vlaanderen.

Publicatie Path 4 Created with Sketch.

Voorzetten 52 - Veelstemmig akkoord

Naar een nieuwe literatuurgeschiedenis. Verslag studiedag Literatuurgeschiedenis.

Publicatie Path 4 Created with Sketch.