Seminarium didactiek, taal en cultuur

Taalunie Docentencursus NVT en Neerlandistiek
 • Thema: een intensieve introductie of opfrissing in didactiek Nederlands als Vreemde Taal
 • Periode:
  - individueel digitaal voortraject: 30 april tot en met 14 juni 2020
  - twee cursusweken in Amsterdam en Leuven: 6 tot en met 17 juli
     2020 (aankomst en verwelkoming 5 juli, vertrek 18 juli)
  - individueel digitaal natraject: 20 tot en met 31 juli 2020
 • Plaats: Amsterdam en Leuven
 • Doelgroep: docenten uit het hoger onderwijs en docenten uit het hoger middelbaar onderwijs uit de grensgebieden en de Caraïben, ongeacht de moedertaal.

Beschrijving

Het voortraject
De cursusweken in Amsterdam en Leuven worden voorafgegaan door een individueel digitaal voortraject. Tijdens het voortraject lezen de deelnemers een boek, formuleren zij vragen voor de auteur en vullen zij een vragenlijst in over de eigen lespraktijk.

De cursusweken
De cursus vindt plaats in Amsterdam (de eerste week) en Leuven (de tweede week) en wordt inhoudelijk mede vormgegeven door het Instituut voor Nederlands Taalonderwijs en Taaladvies (INTT) van de Universiteit van Amsterdam en het Instituut voor Levende Talen (ILT) van de KU Leuven. Beide instituten hebben een grote expertise in taakgericht taal leren, doceren en evalueren. Ook hebben zij veel ervaring met docentennascholingen NVT. Christine van Baalen (INTT) is de cursusleider.

Het programma biedt docenten een intensieve introductie of opfrissing in didactiek Nederlands als vreemde taal. Hierbij is het vertrekpunt de eigen lespraktijk. Het programma bestaat uit interactieve workshops. Daarnaast ontwikkelen de deelnemers gezamenlijk korte lesonderdelen die in de groep uitgevoerd worden. Peer teaching en peer feedback zijn een belangrijk onderdeel van de cursus. De rode draad is steeds het optimaliseren van het eigen didactisch handelen. In de cursus wordt ook aandacht geschonken aan culturele aspecten van Nederland en Vlaanderen, waarbij we minder bekende culturele, geschiedkundige en maatschappelijke facetten belichten. Op die manier kunnen de deelnemers hun kennis en expertise als docent Nederlands als vreemde taal vergroten.

Het natraject
Het Seminarium wordt afgesloten met een individueel digitaal natraject. De deelnemers ontwikkelen een eigen les of onderdeel van een les, ze geven peer feedback en aan de hand van een vragenlijst evalueren ze het Seminarium. Met het ontwikkelen van een eigen les of onderdeel van een les tonen de deelnemers aan dat zij de didactische uitgangspunten die tijdens de cursusweken behandeld zijn, kunnen toepassen in de eigen lespraktijk.
Na een succesvolle deelname aan alle onderdelen van het Seminarium, ontvangen de deelnemers een digitaal certificaat van deelname.

Inhoud en doelstellingen

In de cursus staat de eigen onderwijspraktijk centraal. Hierbij komen vragen aan bod als ‘Wat wil ik als docent bereiken? Hoe wil ik mijn taalonderwijs vormgeven? Welke invloed heb ik als docent op het leren van mijn studenten en leerlingen van een vreemde taal? Hoe leren mijn studenten en leerlingen eigenlijk een vreemde taal en hoe verwerven ze bepaalde competenties?’ Daarbij is het seminarium de uitgelezen cursus om de eigen taalvaardigheid in het Nederlands verder aan te scherpen. De opgedane kennis en de vergroting van de eigen vaardigheden kunnen meteen ingezet worden in de eigen onderwijspraktijk. Peer teaching, netwerkleren, kennisoverdracht en workshops zijn o.m. de werkvormen in het seminarium.

Doelgroep

Het Seminarium didactiek, taal en cultuur is bedoeld voor docenten die hun eerste stappen zetten in de didactiek van het Nederlands als vreemde taal.

Docenten die de basisprincipes van de didactiek, taal en cultuur van het Nederlands als vreemde taal willen opfrissen of zich er echt in willen verdiepen, kunnen zich inschrijven voor de online Verdiepingscursus.

Docenten die zich willen verdiepen in een welbepaald aspect van de neerlandistiek en aan onderzoek doen, kunnen terecht in de cursus Nascholingscursus voor docent-onderzoekers NVT en Neerlandistiek.

Kosten en vergoedingen

De kosten voor de cursus en huisvesting worden gefinancierd door de Taalunie. Ook het openings- en slotdiner, de koffiepauzes en lunches worden gefinancierd door de Taalunie. Eventuele afwijkingen van het standaard aangeboden menu worden door de deelnemers zelf geregeld en bekostigd. Ook de kosten voor de reis, de reisverzekering, het visum,  en de maaltijden ’s avonds komen voor rekening van de deelnemer.

De reiskosten komen voor rekening van de deelnemer of die van de instelling waaraan zij of hij verbonden is.

Aan alle deelnemers uit alle regio’s waar Erasmus+ geldt, willen we vragen via de instructies bij deze links een reiskostenvergoeding aan te vragen:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/staff-training/higher-education_en

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/school-education-0_en

In uitzonderingsgevallen kan de Taalunie de reiskosten vergoeden van deelnemers die afkomstig zijn uit Midden-Europa (Comenius-landen) en Oost-Europa (DOEN-landen) als hun reiskosten aantoonbaar niet kunnen worden vergoed via de eigen instelling en via Erasmus+. Er moet dus een bewijs voorgelegd worden dat de deelnemer de reiskosten niet vergoed kan krijgen via de eigen instelling en ook niet via Erasmus+. Wie geselecteerd wordt, ontvangt daarover later meer uitleg.

Inschrijving

Uiterste inschrijving: 15 april 2020
Regels:
1) Als ik toegelaten word tot de cursus, dan kan ik ten laatste op 15 juni 2020 annuleren. Na 15 juni betaal ik een tegemoetkoming voor administratieve kosten van 200 euro.
2) Ik volg de volledige cursus. Ik voer dus de opdrachten van het voor- en natraject uit en ik neem vanaf de eerste dag deel aan de cursusweken in Amsterdam en Leuven en ik blijf tot en met de laatste dag.
3) Ik houd mij aan alle bovenvermelde deadlines.
4) Tijdens de docentencursus volg ik alle lessen, gastlezingen, excursies en sociale activiteiten die in het programma staan.
5) Wanneer ik een maaltijd of sociale activiteit annuleer, vergoed ik de werkelijke onkosten die deze annulering met zich meebrengt.
6) Ik verklaar dat ik nu een baan als docent Nederlands heb en ik ga ervan uit dat ik die minstens volgend jaar ook nog zal hebben.
7) Ik begrijp dat de meeste verplaatsingen (van en naar de cursuslocatie, de sociale activiteiten e.d.) te voet gebeuren.

Hier vindt u de link naar het <inschrijvingsformulier>.

Contact

Voor meer informatie en vragen over de cursus kunt u contact opnemen met Christine van Baalen, de cursusleider: p.c.vanbaalen@uva.nl.
Voor algemene vragen over de Taalunie Docentencursussen kunt u terecht bij Ingrid Degraeve: idegraeve@taalunie.org