Seminarium didactiek, taal en cultuur

Taalunie Docentencursus NVT en Neerlandistiek
 • Thema: een intensieve introductie of opfrissing in didactiek Nederlands als Vreemde Taal
 • Periode:
  - individueel digitaal voortraject: na selectie volgt de precieze datum van het voortraject
  - twee online cursusweken: 6 tot en met 17 juli 2020
  - individueel digitaal natraject: 20 tot en met 31 juli 2020
 • Plaats: de online cursus wordt verzorgd door het INTT van de Universiteit van Amsterdam en door het ILT van de KU Leuven
 • Doelgroep: docenten uit het hoger onderwijs en docenten uit het hoger middelbaar onderwijs uit de grensgebieden en de Caraïben, ongeacht de moedertaal.

Beschrijving

Het voortraject
De cursusweken worden voorafgegaan door een individueel digitaal voortraject. Tijdens het voortraject lezen de deelnemers een boek, formuleren zij vragen voor de auteur en vullen zij een vragenlijst in over de eigen lespraktijk.

De cursusweken
De cursus wordt inhoudelijk mede vormgegeven door het Instituut voor Nederlands Taalonderwijs en Taaladvies (INTT) van de Universiteit van Amsterdam en het Instituut voor Levende Talen (ILT) van de KU Leuven. Beide instituten hebben een grote expertise in taakgericht taal leren, doceren en evalueren. Ook hebben zij veel ervaring met docentennascholingen NVT. Christine van Baalen (INTT) is de cursusleider.

Het programma biedt docenten een intensieve introductie of opfrissing in didactiek Nederlands als vreemde taal. Hierbij is het vertrekpunt de eigen lespraktijk. Het programma bestaat uit interactieve workshops. Daarnaast ontwikkelen de deelnemers gezamenlijk korte lesonderdelen die in de groep uitgevoerd worden. Peer teaching en peer feedback zijn een belangrijk onderdeel van de cursus. De rode draad is steeds het optimaliseren van het eigen didactisch handelen. In de cursus wordt ook aandacht geschonken aan culturele aspecten van Nederland en Vlaanderen, waarbij we minder bekende culturele, geschiedkundige en maatschappelijke facetten belichten. Op die manier kunnen de deelnemers hun kennis en expertise als docent Nederlands als vreemde taal vergroten.

Het natraject
Het Seminarium wordt afgesloten met een individueel digitaal natraject. De deelnemers ontwikkelen een eigen les of onderdeel van een les, ze geven peer feedback en aan de hand van een vragenlijst evalueren ze het Seminarium. Met het ontwikkelen van een eigen les of onderdeel van een les tonen de deelnemers aan dat zij de didactische uitgangspunten die tijdens de cursusweken behandeld zijn, kunnen toepassen in de eigen lespraktijk.
Na een succesvolle deelname aan alle onderdelen van het Seminarium, ontvangen de deelnemers een digitaal certificaat van deelname.

Aanpassingen i.v.m. online editie wegens coronamaatregelen

De omvorming van een fysieke cursus naar een online cursus brengt wat aanpassingen met zich mee. De organisatoren zullen er evenwel voor zorgen dat het programma en de werkvormen online zoveel mogelijk als groepservaring worden aangeboden. Details hierover volgen.

Hoe pakken we dit verder aan?

 • Alle deelnemers die de online cursus(sen) in 2020 volledig volgen, ontvangen een certificaat van deelname en krijgen op basis van het certificaat in 2021 voorrang bij de selectie voor de eerstvolgende fysieke editie.
 • De data van de online cursus volgen in principe de data van de fysieke cursus. Veranderingen worden tijdig meegedeeld.
 • De cursusleiders houden rekening met verschillende tijdzones.
 • De cursusleiders letten erop dat de online cursussen toegankelijk zijn voor een cursist die thuiszit en een doorsnee-internetverbinding heeft. Technische details volgen.

Culturele en sociale component

Bij een online cursus ontbreekt de fysieke ervaring van het bij elkaar zijn als groep en de ervaring om bijvoorbeeld ’s avonds met elkaar dingen te ondernemen. Toch zal de online editie van 2020 niet enkel een inhoudelijk aanbod brengen, maar ook interactief, coöperatief en cultureel zijn. Ook in 2020 zult u kunnen netwerken met medecursisten, deskundigen en potentiële partners zoals bedrijven en organisaties. Wij zullen ervoor zorgen dat u tijdens deze cursus ook plezier kunt beleven door op alternatieve wijze samen een (Belgisch) biertje te drinken, door kennis te maken met de huisdieren van de medecursisten, door in duo’s opdrachten uit te werken, te grasduinen door de Nederlandstalige bibliotheek van de medecursisten en deel te nemen aan een Q&A met een Vlaamse of Nederlandse schrijfster of kunstenaar. Het kan allemaal maar dan online.

Inhoud en doelstellingen

In de cursus staat de eigen onderwijspraktijk centraal. Hierbij komen vragen aan bod als ‘Wat wil ik als docent bereiken? Hoe wil ik mijn taalonderwijs vormgeven? Welke invloed heb ik als docent op het leren van mijn studenten en leerlingen van een vreemde taal? Hoe leren mijn studenten en leerlingen eigenlijk een vreemde taal en hoe verwerven ze bepaalde competenties?’ Daarbij is het seminarium de uitgelezen cursus om de eigen taalvaardigheid in het Nederlands verder aan te scherpen. De opgedane kennis en de vergroting van de eigen vaardigheden kunnen meteen ingezet worden in de eigen onderwijspraktijk. Peer teaching, netwerkleren, kennisoverdracht en workshops zijn o.m. de werkvormen in het seminarium.

Doelgroep

Het Seminarium didactiek, taal en cultuur is bedoeld voor docenten die hun eerste stappen zetten in de didactiek van het Nederlands als vreemde taal.

Docenten die de basisprincipes van de didactiek, taal en cultuur van het Nederlands als vreemde taal willen opfrissen of zich er echt in willen verdiepen, kunnen zich inschrijven voor de online Verdiepingscursus.

Docenten die zich willen verdiepen in een welbepaald aspect van de neerlandistiek en aan onderzoek doen, kunnen terecht in de cursus Nascholingscursus voor docent-onderzoekers NVT en Neerlandistiek.

Kosten

Deelname aan de cursus is gratis.

Inschrijving

Uiterste inschrijving: in overleg met alle partners heeft de Taalunie besloten om deze cursus in 2020 toch uit te stellen naar 2021. Het is dus niet langer mogelijk zich in 2020 voor deze cursus in te schrijven.

Contact

Voor meer informatie en vragen over de cursus kunt u contact opnemen met Christine van Baalen, de cursusleider: p.c.vanbaalen@uva.nl.
Voor algemene vragen over de Taalunie Docentencursussen kunt u terecht bij Jo Sterckx: jsterckx@taalunie.org