Onderwijs Nederlands in de 21ste eeuw

Om volwaardig deel te kunnen nemen aan de Vlaamse en Nederlandse samenleving is een goede beheersing van de Nederlandse taal van cruciaal belang. Voor het onderwijs blijft een belangrijke taak weggelegd in het ondersteunen van leerlingen bij de ontwikkeling van talige competenties in het Nederlands. De afgelopen jaren werkte de Taalunie, samen met betrokkenen bij het onderwijs Nederlands, aan een overkoepelende en breed gedragen visie op hoe het onderwijs Nederlands er vandaag uit zou moeten zien.

Iedereen taalcompetent!

De visietekst Iedereen taalcompetent! bepleit boeiend, ambitieus en eigentijds onderwijs Nederlands dat duurzaam is en aansluit bij wat leeft in de 21ste eeuw. Onderwijs Nederlands waarin werken aan de ontwikkeling van taalcompetentie centraal staat en waarin aandacht is voor én kennis van/over het Nederlands en de Nederlandstalige cultuur én  vaardigheden in het Nederlands én voor het ontwikkelen van een positieve houding ten opzichte van taal in het algemeen en het Nederlands in het bijzonder.

De tekst werd op 25 januari 2017 aangeboden aan het Comité van Ministers van de Taalunie en vormt een belangrijke onderlegger bij de curriculumvernieuwing in Vlaanderen en Nederland.

Onderwijs Nederlands tussen gisteren en morgen

In opdracht van de Nederlandse Taal en Letteren verscheen in 2006 het rapport Onderwijs Nederlands tussen gisteren en morgen, over de maatschappelijke opdracht van onderwijs in het algemeen en onderwijs Nederlands in het bijzonder.