Taal en muziek in het onderwijs

Taalonderwijs en muziekonderwijs kunnen elkaar versterken. Samenwerking tussen de vakken Nederlands en muziek biedt kansen voor de ontwikkeling van zowel taalcompetenties als muzikale vaardigheden. De Taalunie en het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) werken samen aan onderzoek naar de samenhang tussen deze vakken.

Combinatie taalonderwijs en muziekonderwijs

Uit de expertbijeenkomst Taal en muziek in het funderend onderwijs (2019) bleek dat professionals voorbeelden, bouwstenen en een kader nodig hebben om taal- en muziekonderwijs beter te combineren. Bovendien hebben ze behoefte aan meer kennis over de combinatie van taalonderwijs Nederlands en muziekonderwijs. Daarnaast is een beter zicht nodig op de verhouding tussen vakspecifieke inhoud en de integratie van de twee vakken.

Praktijkvoorbeelden

Onderzoeks- en adviesbureau Sardes is door de Taalunie en LKCA gevraagd om in Nederland en Vlaanderen onderzoek te doen naar praktijkervaringen rond samenwerking tussen taal- en muziekonderwijs. Dit onderzoek moet duidelijk maken wat de succesfactoren zijn voor zinvolle samenwerking en wat er precies samen ontwikkeld kan worden. Ontwikkelaars van methodes en curricula kunnen de resultaten gebruiken voor de verdere integratie van taal- en muziekonderwijs. Ook kunnen leerkrachten, docenten, lerarenopleiders en onderwijsbegeleiders de praktijkvoorbeelden ter inspiratie gebruiken. De eerste resultaten van het onderzoek werden op 6 februari 2020 gepresenteerd tijdens een expertbijeenkomst in het HipHopHuis in Rotterdam. Mieke Smits (Taalunie) en Michel Hogenes (Pabo Haagse Hogeschool en Codarts) schreven ook een artikel over het leren van taal en muziek in samenhang, dat tijdens de expertbijeenkomst als kader werd gebruikt.