Didactische ondersteuning

Wereldwijd leren honderdduizenden mensen van allerlei nationaliteiten en voor allerlei doelen Nederlands. Goede lesgevers zijn onmisbaar om kwaliteitsvol onderwijs Nederlands als Vreemde Taal (NVT) aan te bieden. Ook in de buurtaalregio’s. Daarom is het van belang dat lesgevers doorlopend een rijk en divers aanbod bij- en nascholingen krijgen.

Men kan hierbij denken aan cursussen over:

  • inzet van activerende werkvormen;
  • ondersteuning en verdieping van de eigen taalvaardigheid Nederlands;
  • de lesgever in de rol van begeleider of coach. De leerders van vandaag verwerven steeds vaker taalkennis buiten de formele lessituatie. Zij leren op de meest uiteenlopende manieren en in wisselende contexten, bijvoorbeeld door interactie en samenwerking met andere leerders.

Ondersteuning

De Taalunie draagt verantwoordelijkheid voor de ondersteuning van docenten buiten het Nederlandse taalgebied. Taken van de Taalunie op het gebied van Nederlands als Vreemde Taal (NVT) zijn onder andere:

  • Bijhouden en uitbouwen van het (digitaal) informatiecentrum (bibliotheek, bibliografie, didactische oefenruimte);
  • Initiëren en (op verzoek van het 'veld') coördineren van educatieve projecten op het gebied van leermiddelenontwikkeling, toetsing en lesgeven;
  • Verstrekken van inhoudelijke adviezen bij het ontwikkelen van les- en leermateriaal;
  • Faciliteren en ondersteunen van deskundigheidsbevordering van lesgevers.

Waar steunt de Taalunie concreet?

Digitale leermiddelen
Docentennascholing
Leerlijnen
Europees Referentiekader (ERK)
Basisboekenlijst NT2-NVT
Vertaalwoordenboeken

Didactische ondersteuning in de buurtaalregio’s

In de vijf regio’s die grenzen aan Nederland en Vlaanderen wordt Nederlands als Vreemde Taal (NVT ) onderwezen in het primair, secundair, beroeps- en volwassenenonderwijs. De Taalunie adviseert en ondersteunt het onderwijs Nederlands in deze regio’s. Meer informatie>

In 2017 werd door door vijf buurtaalregio's en de Taalunie het Protocol van Overeenstemming ondertekend. Dit protocol is de basis voor onze ondersteuning. In het protocol zijn de belangrijkste aandachtspunten voor gezamenlijke acties, ambities en activiteiten ten behoeve van duurzaam en kwaliteitsvol onderwijs in de buurtaal Nederlands vastgelegd. Het doel is om lesgevers, directies en beleidsmakers nog beter te kunnen ondersteunen en faciliteren.
Meer informatie>

Overige ondersteuning

De Taalunie richt zich op alle taalgebruikers van het Nederlands als vreemde taal: lesgevers, leerders, lerarenopleiders, scholingsinstituten, materiaalontwikkelaars, inspecties etc. Daarnaast biedt de Taalunie inhoudelijke en financiële ondersteuning aan allerlei activiteiten en projecten.

Stichting NOB

Nederlands onderwijs in het buitenland
Gaat u in het buitenland wonen en heeft u kinderen? In 115 landen is het mogelijk om uw kinderen (aanvullend) Nederlands onderwijs te laten volgen. Dit kan via de Stichting NOB.

Zo houden de kinderen het Nederlands bij, kunnen ze zich meertalig ontwikkelen en zijn ze voorbereid op een eventuele terugkeer naar Nederland. De Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) vertegenwoordigt de ruim 200 onderwijsinstellingen wereldwijd. Hun kwaliteit wordt gewaarborgd door de Nederlandse Inspectie van het Onderwijs.

Wilt u weten in welke landen Nederlandstalig primair en voortgezet onderwijs mogelijk is? Met de Scholenzoeker kunt u per land op zoek naar een geschikte school.
http://www.stichtingnob.nl/onderwijs/scholenzoeker.aspx