Taalcompetenties van leraren

Leraren hebben verschillende rollen en taken. Ze staan voor de klas, hebben contact met collega's en ouders, en leren ook nog zelf. Bij alles wat ze doen, maken ze gebruik van taal. Van alle leraren wordt dan ook verwacht dat zij taalvaardig zijn én dat ze bijdragen aan de taalontwikkeling van hun leerlingen.

Maar wat betekent dat precies? Over welke taalcompetenties moeten leraren beschikken om goed didactisch, pedagogisch en professioneel te kunnen handelen? Op die vraag biedt het referentiekader De taalcompetente leraar een antwoord.

Vernieuwd referentiekader

De taalcompetente leraar is een  geactualiseerde versie van het eerste referentiekader Dertien doel in een dozijn van de Taalunie uit 2006. Die actualisering was noodzakelijk door de veranderde context waarin wordt lesgegeven, maar ook door nieuwe inzichten over hoe elke leraar kan bijdragen aan de taalontwikkeling van leerlingen. De taalcompetente leraar sluit aan op de visie op onderwijs Nederlands die wordt beschreven in Iedereen taalcompetent.

Het referentiekader is in eerste instantie bedoeld als handreiking voor lerarenopleidingen. Daarnaast kan het worden ingezet als instrument bij de begeleiding en nascholing van leraren, als discussiestuk bij het vormgeven van taalbeleid en curricula, en als onderlegger bij het opstellen van startcompetenties van leraren. 

Podcast

De taalcompetenties uit de De taalcompetente leraar komen verder tot leven in de gelijknamige podcastreek. In zes gesprekken met leraren en lerarenopleiders maak je als luisteraar kennis met taalcompetenties die cruciaal zijn voor elke leraar en krijg je tips over hoe je er zelf mee aan de slag kan.

Beluister de podcast op: