28 mrt 2024

Jaarverslag 2023 online

2023 was een woelig jaar voor de Taalunie. Het stond vooral in het teken van de optimale werking van de organisatie en de zorg voor de inhoudelijke en financiële continuïteit. Maar tegelijk werd de blik op de toekomst gericht en op ontwikkelingen die een grote impact hebben op het Nederlands in onze samenleving. De Taalunie heeft daarin de uitdagende rol van verbinder en gangmaker voor een toekomstbestendig Nederlands.

2023 uitgelicht

Na het doorvoeren van een succesvolle reorganisatie kwam in juni een einde aan de samenwerking met algemeen secretaris Kris Van de Poel. In afwachting van een nieuwe aanstelling heeft Luc Delrue als algemeen secretaris a.i. de fakkel tijdelijk overgenomen. Hij heeft als belangrijkste taak te zorgen voor de optimale werking van de organisatie en de inhoudelijke en financiële continuïteit.

Leesbeleid en ‘Samen sterk voor taalcompetentie’

Aan de aandacht voor achteruitgang in leesvaardigheid van Vlaamse en Nederlandse leerlingen kon niemand voorbij. De ontnuchterende resultaten van de recente PIRLS-studie zijn nog alarmerender dan die van 2016, ondanks pogingen om het tij te keren. In een opiniestuk hebben de Taalraad en de Taalunie nogmaals aan de alarmbel getrokken.

Eén van belangrijkste sleutels ligt bij de ontwikkeling van taalcompetentie in het onderwijs. In september 2023 publiceerde de Taalunie het actieplan Samen sterk voor taalcompetentie van de Taalraad. Het actieplan verenigt alle betrokkenen bij het onderwijs Nederlands in één gezamenlijke ambitie: het onderwijs Nederlands hervormen naar onderwijs dat zich richt op de ontwikkeling van taalcompetentie in de brede betekenis die Iedereen taalcompetent! eraan geeft.

Om meer bekendheid te geven aan het rapport, werd in een filmpje op een toegankelijke manier het belang van vier noodzakelijke en samenhangende acties uit het rapport uitgelegd.

Jan Rijkers en Kris Van den Branden, voorzitter en vicevoorzitter van de Taalraad over het actieplan 'Samen sterk voor taalcompetentie'

Samenwerking

Het sleutelwoord in de ondersteuning van de internationale neerlandistiek is samenwerking. De Denktank die in 2022 opgericht werd, ging hard aan het werk om de toekomst van de internationale neerlandistiek mee vorm te geven. Met het Impulstraject in volle uitvoering werden concrete initiatieven en hun resultaten zichtbaar.

Gezonde vertaalsector

“Het maatschappelijk belang van vertalen is moeilijk te overschatten. Zonder vertalingen stagneert de internationale handel, de uitwisseling van kennis, ideeën en cultuurproducten, komen fundamentele burgerrechten in het gedrang en komt er ruis in het diplomatieke verkeer. Een gezonde vertaalsector voor het Nederlands is daarom essentieel voor het Nederlands taalgebied.”

Dit citaat uit Vertaalslag - wat is nodig voor een gezonde vertaalsector in en uit het Nederlands? sloeg de spijker op de kop. Dit document vormde het uitgangspunt voor het vertaalbeleid dat de Taalunie de komende jaren samen met vele partners vorm wil geven. Op basis van de visietekst werden concrete doelen en activiteiten opgesteld in de tekst Uitgangspunten vertaalbeleid Taalunie 2023-2025 - de bijdrage van de Taalunie aan een gezonde vertaalsector in en uit het Nederlands.

Ontwikkelingen en uitdagingen

Als beleidsorganisatie houdt de Taalunie de vinger aan de pols wanneer het gaat over de ontwikkelingen die een grote impact hebben op het Nederlands in onze samenleving: de afnemende aandacht voor het Nederlands in een zeer diverse samenleving, de toenemende laaggeletterdheid, de technologische evolutie en de impact van artificiële intelligentie.

Om deze opdracht kwalitatief en met impact te kunnen blijven uitvoeren dienen er nieuwe, consistente en duurzame investeringen te gebeuren, in de Taalunie en haar partners. 

Daarover zullen in 2024 gesprekken aangevat worden met het nieuwe beleid in Nederland en Vlaanderen.