14 feb 2019

Samen voor een beter onderwijs Nederlands op de Caribische eilanden

De ministers van Onderwijs van Caribisch Nederland, het ministerie van OCW en de Taalunie hebben een gezamenlijke intentieverklaring ondertekend rond het onderwijs Nederlands als Vreemde Taal (NVT). Dit gebeurde tijdens een vierlandenoverleg op 8 februari jl. in Willemstad (Curaçao).

Het doel van de verklaring is om de samenwerking tussen de eilanden te bevorderen en te faciliteren op het gebied van het onderwijs van Nederlands als Vreemde Taal. Hierbij staat een kwalitatief goed onderwijsaanbod en de optimale taalontwikkeling van de leerlingen binnen een meertalige Caribische omgeving centraal.

Nederlands in de Cariben

Het Nederlands is op Aruba, Curaçao en Sint-Maarten een officiële taal evenals op de drie eilanden van Caribisch Nederland; Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. In de praktijk is het Nederlands op de eilanden in veel gevallen geen omgangstaal. En dat stelt bijzondere eisen aan het onderwijs in en van het Nederlands.

Om recht te doen aan de realiteit, en een beter onderwijs Nederlands, vindt er sinds enkele jaren een overgang plaats van moedertaalonderwijs Nederlands naar duurzaam kwaliteitsvol onderwijs Nederlands als vreemde taal (NVT). De NVT-aanpak sluit beter aan bij de belevingswereld van de jongeren en vergroot hun kansen op de arbeidsmarkt.

Hans Bennis, algemeen secretaris Taalunie: “De ondertekening door de zes eilanden geeft een positieve impuls aan het onderwijs Nederlands op de Caribische eilanden en laat zien dat de NVT-aanpak breed wordt gedragen en geaccepteerd. Dit zal de kwaliteit van, en het plezier in het Nederlands verbeteren. Er is een zeer coöperatieve houding waarbij de eilanden van elkaar willen leren en bereid zijn hun kennis te delen.”

NVT-netwerk

De Taalunie werkt al een paar jaar samen met leraren en directies in de Cariben rond het Nederlands binnen het zogenaamde NVT-netwerk. Dit netwerk heeft als doel om kennis en expertise rond het onderwijs Nederlands als Vreemd Taal uit te wisselen. Met de ondertekening van de intentieverklaring is het netwerk officieel van start gegaan.

De Taalunie is als beleidsorganisatie voor het Nederlands beleidsvoerder, en expertisecentrum Nederlands als Vreemde Taal, een erkende partij die ondersteuning en advies biedt in de meertalige Caribische onderwijscontext.