21 jun 2022

Comité van Ministers zet taalcompetentie in de kijker

Het Comité van Ministers is op 13 juni onder Nederlands voorzitterschap samengekomen in Den Haag. Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Dijkgraaf en staatsecretaris voor Cultuur en Media Uslu verwelkomden de Vlaamse minister van Cultuur Jambon, minister van Onderwijs Weyts en de Surinaamse ambassadeur in Nederland Khargi. Zij bespraken het belang van taalcompetentie, de toekomst van de neerlandistiek en de samenwerking met Suriname en het Caribisch gebied. Verder werden beslissingen genomen over de verdere opvolging van de visitatie.
Taalcompetentie

Een centraal agendapunt was ‘taalcompetentie’. In 2017 publiceerde de Taalunie “Iedereen taalcompetent!”, een visietekst die beschrijft hoe onderwijs Nederlands dat aantrekkelijk en ambitieus is eruitziet, hoe het aansluit op actuele ontwikkelingen en voorbereidt op leren, leven en werken in de 21ste eeuw. Om die visie in de praktijk te doen werken, zijn - naast een sterk curriculum en passende onderwijsleermaterialen - ook taalcompetente leraren nodig en testen die taalcompetentie toetsen. Daarom heeft het Comité van Ministers kennis genomen van de visietekst “Taalcompetentie getoetst”, die een waardevolle bijdrage levert aan de lopende debatten over centrale toetsing in Nederland en Vlaanderen. Bovendien onderschrijven de ministers het belang van een gedeeld referentiekader voor taalcompetentie in het hoger onderwijs voor Nederland en Vlaanderen.

Leesonderwijs

Uit onderzoek naar effectief leesonderwijs binnen lerarenopleidingen basisonderwijs in Nederland en Vlaanderen kwam naar voren dat de inzichten omtrent effectief leesonderwijs nog aandacht verdienen op het beleidsniveau van de opleiding. Het Comité van Ministers heeft daarom verzocht om - op basis van een plan van aanpak - in gesprek te gaan met de verantwoordelijken van Vlaamse en Nederlandse lerarenopleidingen over hoe zij hun leesonderwijs kunnen actualiseren. 

Rijke teksten

De website rijketeksten.org staat sinds 16 mei online. Deze website biedt een verzameling van rijke teksten voor het leerplichtonderwijs. ‘Rijk’ verwijst naar de inhoud én de vorm van de teksten. In september 2022 wordt de website officieel gelanceerd.


Neerlandistiek

Eind augustus zullen tijdens het driejaarlijkse colloquium neerlandicum in Nijmegen verschillende acties uit het impulstraject voor de internationale neerlandistiek worden voorgesteld.

Suriname

Suriname is geassocieerd lid van de Nederlandse Taalunie, en sluit aan bij de werking van de organisatie waar dat mogelijk is en door beide partijen wordt gewenst. Het werkplan 2022-2024 werd afgestemd tussen het Algemeen Secretariaat, de Surinaamse overheid, de Nationale Taalraad Suriname en de raadscommissie Suriname voor de Taalunie, en vertaalt de doelstellingen en krachtlijnen uit het meerjarenbeleidsplan naar de Surinaamse context.

Organisatie

Op inhoudelijk en organisatorisch vlak bespraken de ministers de opvolging van het visitatierapport. De uitwerking van de aanbevelingen wordt voortgezet en het statuut van de Taalunie als internationale organisatie werd herbevestigd. Het Comité van Ministers heeft ook ingestemd met de inhoudelijke lijn van een toekomstige beleidsvisie op de Taalunie als organisatie die verenigt, verbindt en versterkt, en daarbij nauwer samenwerkt met de overheden in Nederland, Vlaanderen en Suriname. De ministers hebben verder nog de jaarrekening en het jaarverslag van 2021 goedgekeurd.

Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren

Het Comité van Ministers heeft Annette Roeters van harte bedankt voor haar rol als voorzitter van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren gedurende meer dan vijf jaar. Forugh Karimi werd benoemd als lid van die Raad.

Instituut voor de Nederlandse Taal

Tenslotte werd Eric Mijts benoemd als lid van de Raad van Advies van het Instituut voor de Nederlandse Taal.