Leesoffensief
13 okt 2020

Leescoalitie luidt noodklok bij ministers van Onderwijs en Cultuur

Verenigd onderwijs- en cultuurveld roept op tot ambitieus leesoffensief

Vandaag is aan ministers Slob en Van Engelshoven een manifest aangeboden, samen met twee symbolische noodklokken. Want het gaat niet goed met lezen in Nederland. Achttien organisaties uit het veld van onderwijs, cultuur en jeugdgezondheid, waaronder de Taalunie, maken zich hierover al geruime tijd zorgen en luiden nu voor het eerst gezamenlijk de noodklok. Onder aanvoering van de Leescoalitie* roepen ze de politiek op een ambitieus Leesoffensief te starten. Een goede leesvaardigheid is een basisbehoefte voor iedereen en er zijn forse investeringen en daadkracht nodig om iedereen in Nederland gelijke kansen te bieden.

Nederland telt 2,5 miljoen mensen die onvoldoende leesvaardig zijn om succesvol deel te nemen aan de samenleving. Grote groepen kinderen kunnen niet goed meekomen op school en raken al vroeg op achterstand. In alle bevolkingsgroepen in Nederland neemt het vermogen om diep en geconcentreerd te lezen af.  We bevinden ons op een glijdende schaal en alleen actief en stevig gefundeerd leesbeleid kan het tij keren.

Manifest

Er zijn talloze initiatieven in Nederland om het lezen te bevorderen, het ontbreekt niet aan goede bedoelingen en er is een breed pakket van maatregelen, acties en websites. Wat echter ontbreekt is een gevoel van urgentie, samenhang in het leesbeleid en samenwerking bij de overheid en in het veld (tussen onderwijspartijen, jeugdgezondheids- en leesbevorderingsorganisaties). Ook is er geen overkoepelende visie en prioritering van doelen.

De Leescoalitie neemt het initiatief tot brede samenwerking vanuit het veld, door een gezamenlijk opgesteld manifest te publiceren. In dit manifest staan stevige ambities:

  1. Elke leerling verlaat school met voldoende leesniveau. Focus hierbij op groepen die het hardst achterblijven: jongens, leerlingen in het vmbo en mbo, jongeren met een migratieachtergrond.
  2. Alle leraren en onderwijsassistenten zijn voldoende toegerust om goed en motiverend leesonderwijs te geven; pedagogisch medewerkers weten hoe ze leesbevorderend moeten werken. Leesvaardigheid én leesplezier staan hierbij centraal.
  3. De kunst van het lezen is een zorg voor iedereen en behoeft structurele aandacht van het kabinet, de Kamer, regionale en lokale overheden, werkgevers, vakbonden en alle mensen die verantwoordelijkheden dragen voor anderen.

Zie voor het volledige manifest met daarin alle ambities en doelen www.tijdvooreenleesoffensief.nl.

*De Leescoalitie

De Leescoalitie is een samenwerkingsverband tussen Stichting Lezen, Stichting CPNB, Stichting Lezen en Schrijven, Literatuurmuseum/Kinderboekenmuseum, de Koninklijke Bibliotheek, de Vereniging van Openbare Bibliotheken en het Nederlands Letterenfonds.

Naast de Taalunie wordt het manifest ook ondersteund door de PO-Raad, de VO-Raad, de Schrijverscentrale, De Schoolschrijver, KNAW, SLO, Ouders & Onderwijs, LAKS, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en de SER.