Online cursussen literair vertalen in het Fins en het Zweeds

Het ELV organiseert dit jaar twee online cursussen literair vertalen uit het Nederlands. De doeltalen zijn het Zweeds en het Fins. De cursussen vinden online plaats en duren van half september tot half november 2023. Aanmelden kan tot en met 7 mei.

De cursus is toegankelijk voor kandidaten die voldoen aan onderstaande voorwaarden. Voor toelating tot de cursus vindt een selectie plaats, onder meer op grond van cv, een proefvertaling en een motivatiebrief.

Programma
De cursus duurt in totaal negen weken en heeft een studielast van ongeveer anderhalve dag per week (verspreid over meerdere dagen). Van deelnemers wordt verwacht dat zij deze tijd daadwerkelijk beschikbaar hebben voor deelname en dat ze actief deelnemen aan de cursus. Enige flexibiliteit is van belang: de vertaalateliers en andere onlinesessies kunnen zowel overdag als ’s avonds plaatsvinden. De precieze tijdstippen en cursusdata worden zo spoedig mogelijk bekendgemaakt.

Het cursusprogramma bestaat uit het individueel vertalen van brontekstfragmenten, het bestuderen van secundaire literatuur en het maken van opdrachten. Daarnaast komen de cursisten samen in online vertaalateliers en colleges om hun vertalingen, theorie, opdrachten en/of ander aanvullend materiaal zelfstandig of met een docent te bespreken. Elke twee weken komen de cursisten online bijeen met een ervaren vertaaldocent die alle deelnemers aan het eind van de cursus ook van individuele feedback zal voorzien. Meer details over het programma volgen spoedig na de selectieprocedure en proefvertaling.

Voor wie
De online cursussen literair vertalen Zweeds en Fins zijn bedoeld voor vertalers die aan het begin van hun professionele loopbaan staan en serieus van plan zijn om daadwerkelijk de komende jaren als literair vertaler aan de slag te gaan. Kandidaten hebben een vertaalopleiding of vergelijkbare cursussen afgerond of al enige ervaring als vertaler. 

Niveau
Voor deze online cursussen Nederlands-Fins en Nederlands-Zweeds zijn de volgende ingangsniveaus vastgesteld. De beoogde cursist:

  • beheerst de doeltaal op het niveau van een moedertaalspreker (native speaker);
  • beschikt over uitstekende schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en stilistische vermogens in de doeltaal;
  • beschikt over goede passieve en actieve kennis van het Nederlands;
  • heeft een afgeronde (ver)taalopleiding op ten minste HBO-niveau of vergelijkbare beroepservaring;
  • onderneemt aantoonbaar actie om zich verder te professionaliseren en opdrachten te verwerven (van kandidaten wordt verwacht dat hun professionele ambities duidelijk naar voren komen in de motivatie).

Selectie
Op grond van vooropleiding, eventuele vertaalervaring en een duidelijke motivatie vindt de selectie plaats. Een proefvertaling maakt deel uit van de selectieprocedure. De proefvertalingen worden tussen 11 en 31 mei gemaakt en anoniem beoordeeld. De brontekst voor de proefvertaling wordt tegen 11 mei door het ELV verstuurd. Verder wordt gekeken hoe de cursus past binnen de loopbaan van de kandidaten en naar de samenstelling van de groep als geheel. De cursussen van het ELV worden uitsluitend georganiseerd voor mensen die daadwerkelijk een literaire vertaalcarrière ambiëren. Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar.

Kosten
Voor deze cursus wordt een bijdrage van €75,- gevraagd, die vooraf dient te worden voldaan. Belangstellenden voor wie de kosten een te hoge drempel zouden vormen om deel te nemen, kunnen dat bij de definitieve inschrijving aangeven. 

Verplichtingen
Kandidaten die worden toegelaten tot de online cursussen wordt gevraagd een definitief inschrijfformulier in te vullen. Daarmee verplicht de cursist zich tot het volgende:

  • de cursist wordt geacht aanwezig te zijn bij alle cursusonderdelen van de onlinecursus en actief deel te nemen;
  • ter voorbereiding vertalingen te maken van de teksten die worden behandeld in de vertaalateliers en een aantal colleges en bijeenkomsten voor te bereiden en/of opdrachten te maken. Het materiaal wordt begin september voorafgaand aan de cursus beschikbaar gesteld;
  • na afloop wordt de cursist geacht een evaluatie in te vullen;
  • de cursist heeft beschikking over een computer met webcam en microfoon en een goede internetverbinding. 

Aanmelden
Belangstellenden kunnen zich aanmelden door het online aanmeldingsformulier volledig in te vullen.

Bij vragen over dit formulier kun je contact opnemen via literair.vertalen@uu.nl. Aanmelden kan tot en met 7 mei 2023. Aanmeldingen die na deze datum binnenkomen, worden niet in behandeling genomen.